Drukāt

image, 264x60px, 5.65 KB

Īstenojamie projekti


Atklāts dienas aprūpes centrs Skrīveru novadā

2012.gada 18.maijā Skrīveros atklāja dienas centru "Ziedugravas".  Ēka, kas celta 1936. gadā, ir atjaunota par Eiropas reģionalās attīstības fonda, pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem, īstenojot projektu „Jauna dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā”. Aprūpes centrā tiek nodrošināta īslaicīga sociālā aprūpe un pieejami jauni alternatīvās aprūpes pakalpojumi – sociālo prasmju attīstības, izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta mērķa grupa ir bērni, pensijas vecuma personas un personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta ietvaros ir veikta ēkas rekonstrukcija, iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums, izbūvēts lifts un panduss iekļūšanai ēkā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Plašāka informācija www.skriveri.lv

image, 140x93px, 4.61 KB 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -179 650,00
t.sk.
ERAF - 152 702,00
Valsts budžeta dotācija - 4 042,00
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 22 906,00


Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide Inčukalna dienas centrā "Gauja"

Projekta ietvaros ir atjaunotas Inčukalna novada dienas centra „Gauja” telpas, kurās tiek nodrošinātas sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Īstenojot projektu ir izveidots arī jauns alternatīvās aprūpes pakalpojums – izglītošanās iespējas pensijas vecuma cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pilnvērtīgai pakalpojumu sniegšanai ir iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums. Projekta mērķa grupa ir bērni, pensijas vecuma personas un personas ar funkcionāliem traucējumiem.  ēka ir pielāgota iekļūšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izveidojot pandusu. Plašāka informācija www.incukalns.lv

 image, 140x105px, 4.06 KB

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -13 223,00
t.sk.
ERAF - 10 446,00
Valsts budžeta dotācija - 297,00
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 2 480,00


Alternatīvās aprūpes centrs Carnikavā

Projekta "Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Carnikavas novadā" ietvaros ir izveidots alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs  Carnikavas novada bērniem, pensionāriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Centrā ir nodrošināta iespēja attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Centrs tika izveidots uz bijušā dienas centra bāzes, paplašinot un atjaunojot telpas Stacijas ielā 5, Carnikavas novadā, Carnikavā, kā arī pielāgojot minētās telpas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām. Ir iegādāts aprīkojums, lai nodrošinātu bērnu, pensionāru un personu ar funkcionāliem traucējumiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, izglītības iespējas un sociālo prasmju attīstības iespējas, kā arī bērnu īslaicīgās pieskatīšanas telpas darbību. Plašāka informācija www.carnikava.lv

 image, 140x93px, 48.52 KB

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -104 000,88
t.sk.
ERAF - 88 400,75
Valsts budžeta dotācija - 1 560,01
Pašvaldības budžeta līdzekļi -14 040,12


Daugmales dienas centrs "Adatiņas"

Projekta rezultātā tika veikta Ķekavas novada pašvaldības aģentūrai „Ķekavas sociālais aprūpes centrs” valdījumā nodotās ēkas „Adatiņas” Daugmalē un tās fasādes vienkāršota renovācija,nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem, izveidots dienas centrs, kas nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas skolas vecuma bērniem, bērniem no sociālā riska grupas ģimenēm, pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem līdz šim šādas
iespējas Daugmales pagastā nebija publiski pieejamas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -43 779,53
t.sk.
ERAF - 37 212,60
Valsts budžeta dotācija - 656,69
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 5 910,24

 


Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Iecavas novadā

Projekta ietvaros Iecavas novada Domes Sociālajam dienestam tika iegādātas alternatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais aprīkojums - tehniskie palīglīdzekļi (ratiņkrēsli, staigāšanas un
personīgās higiēnas palīglīdzekļi, specializētais gultas aprīkojums, kāpņu pacēlājs). Tādējādi tika attīstīta alternatīvās aprūpes pakalpojuma pieejamība novadā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -14 977,85
t.sk.
ERAF - 12 731,17
Valsts budžeta dotācija - 337,00
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 1 909,68

 


Dienas centra "RŪĶU NAMS" izveide Liepupes pagastā

Projekta ietvaros trijās (3) Liepupes vidusskolas telpās tik iekārtots dienas centrs „Rūķu nams” pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Šī projekta ietvaros tika rasts alternatīvs risinājums pirmsskolas izglītības iestādes un brīvā laika
pavadīšanas iestādes neesamībai Salacgrīvas novada Liepupes pagastā, jo tika iekārtota viena pirmsskolas grupa un mākslas studija brīvā laika pavadīšanai. Šī centra iekārtošana rada jaunas darba vietas, kas ļoti būtiski tieši šobrīd, kā arī dod iespēju bērnu vecākiem iesaistīties darba tirgū.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -17 328,65
t.sk.
ERAF - 14 729,35
Valsts budžeta dotācija - 519,86
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 2 079,44

 


Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Ozolnieku novada Tetelē

Projekta ietvaros tika izveidots Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs, veicot pašvaldībai piederošu telpu vienkāršotu rekonstrukciju un iegādājoties tā darbībai nepieciešamo aprīkojumu. Tādējādi, tiek nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta īstenošanas rezultātā centra pakalpojumi – brīvā laika pavadīšana, nodrošinot sociālo prasmju attīstību un izglītošanos – ir pieejami vismaz 50 bērniem un jauniešiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -67 797,57
t.sk.
ERAF - 57 627,93
Valsts budžeta dotācija - 1525,45
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 8644,19

 


 

Sociālās aprūpes un krīzes centrs Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā

Projekta ietvaros tika veikta vienkāršotā renovācija Jaunjelgavas novada Staburaga pagasta Vīgantes skolai, kur pirmais stāvs tika izveidots par sociālās aprūpes un krīzes centru. Centrā ir iespēja attīstīt dažādas prasmes, izglītoties un pavadīt brīvo laiku, kā arī gūt psihologa pakalpojumus pensijas vecuma personām, personām ar kustības traucējumiem, ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas krīzes situācijās, bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Cilvēkiem, kuri ir nonākuši krīzes situācijās ir iespēja īslaicīgi uzturēties centrā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -77 437,73
t.sk.
ERAF - 65 822,07
Valsts budžeta dotācija - 1742,31
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 9873,31

 


Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Aglonā

Projekta ietvaros tika veikta bērnu brīvā laika pavadīšanas centra ēkas rekonstrukcija un veikti tās iekārtošanas darbi, nodrošinot vides pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -203 584,51
t.sk.
ERAF - 173 046,84
Valsts budžeta dotācija - 15 268,83
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 15 268,84

 


Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Grobiņā

Projekta ietvaros tika rekonstruēta bērnu brīvā laika pavadīšanas centra ēka un iegādāts tā darbībai nepieciešamais aprīkojums. Tādējādi, tiek nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -78 514,33
t.sk.
ERAF - 58 100,60
Valsts budžeta dotācija - 3 533,15
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 16 880,58

 Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra bērniem izveide Glūdas pagastā

Projekta ietvaros tika rekonstruētas telpas, lai izveidotu alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru bērniem, kur tiek nodrošinātas iespējas bērnu brīvā laika pavadīšanai un bērnu pieskatīšanai. Projekta ietvaros tika veikta telpu rekonstrukcija un iegādāts nepieciešamais aprīkojums.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -57 519,40
t.sk.
ERAF - 44 865,13
Valsts budžeta dotācija - 2875,97
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 9778,30

 


Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Ķekavas pagastā

Projekta mērķis - attīstīt alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību Ķekavas pagasta invalīdiem ar fiziska rakstura funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros
tika iegādāts aprīkojums dienas centra darbībai un mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 27 070,37
t.sk.
ERAF - 23 009,81
Valsts budžeta dotācija - 812,11
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 3 248,45

 


Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā

Projekta ietvaros sociālā dienesta centrs ir pielāgots personām ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 52 477,87
t.sk.
ERAF - 38 833,61
Valsts budžeta dotācija - 1 574,34
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 12 069,92

 


Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Līvānu novadā

Projekta ietvaros ir izveidots alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs ar 43 vietām. Projekta ietvaros ir rekonstruēta Līvānu novada domei piederošā ēka Rožupē, nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, iegādāts alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra darbībai nepieciešamais aprīkojums.

 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 235 439,00
t.sk.
ERAF - 200 123,00
Valsts budžeta dotācija - 21 190,00
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 14 126,00

 


Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija

Projekta ietvaros tika izveidots Dzelzavas dienas aprūpes centrs. Dzelzavas dienas aprūpes centra mērķauditorija ir bērni, bērni ar funkcionāliem un garīgiem traucējumiem, pieaugušie ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas vecuma cilvēki, kuriem ir vajadzīga īslaicīga vienas dienas aprūpe.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 192 861,00
t.sk.
ERAF - 162 003,00
Valsts budžeta dotācija - 14 465,00
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 16 393,00

 


Sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana Pļaviņu pilsētā

Projekta ietvaros tika veikta pašvaldībai piederošās ēkas Daugavas ielā 50 daļas vienkāršotā rekonstrukcija, izveidojot sākumskolas vecuma bērnu rotaļu un attīstības centru, kā arī iegādāts un uzstādīts alternatīvās
bērnu aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais aprīkojums.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 22 191,56
t.sk.
ERAF - 18 862,82
Valsts budžeta dotācija - 1 664,37
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 1 664,37

 


Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā


Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 75 007,72
t.sk.
ERAF - 63 756,56
Valsts budžeta dotācija - 4500,46
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 6750,70


Jaunlutriņu pagasta dienas centrs

Projekta ietvaros tika veikta pagasta īpašumā esošās ēkas „Tautas nams” daļas vienkāršota rekonstrukcija, piemērojot telpas personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī iegādāts un uzstādīts nepieciešamais aprīkojums Jaunlutriņu pagasta dienas centra darbības nodrošināšanai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 18 323,07
t.sk.
ERAF - 15 574,61
Valsts budžeta dotācija - 824,54
Pašvaldības budžeta līdzekļi - 1 923,92


 


 

Notikumu kalendārs