Drukāt

image, 264x60px, 5.65 KB

Īstenojamie projekti


Rīgas plānošanas reģions

Siguldas novada pašvaldība
Projekts "Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcija"


Projekta ietvaros atjaunota Siguldas pilsētas dzelzceļa stacijas ēka un stacijas laukums, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus sabiedriskā transporta (dzelzceļa pārvadājumu un autoostas) pakalpojumus, tādējādi veicinot Siguldas novada un tuvākās apkārtnes iedzīvotāju mobilitāti. Projekts pabeigts 2012.gada septembrī.

image, 200x113px, 3.83 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) -772 354,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 407 159,00; valsts budžeta dotācija - 17 378,00; pašvaldības budžeta līdzekļi -347 817,00

 

 

 

 

 

 


Ogres novada pašvaldība
Projekts „Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai Ogres novadā”


Projekts paredz Brīvības ielas posma no krustojuma ar Kranciema ielu līdz krustojumam ar Suntažu ielu sakārtošanu. Šī ir viena no pilsētas maģistrālajām ielām, kas atrodas sliktā stāvoklī. Ielas posmam ir nepieciešams veikt brauktuves seguma nomaiņu, izbūvēt ietvi, veloceliņu un gājēju pārejas, rekonstruēt autobusu pieturvietas, uzstādīt aizsargbarjeras, kā arī rekonstruēt ielas apgaismojumu, izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju un apakšzemes komunikācijas.

image, 200x133px, 28.28 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) -
1 300 000,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 542 878,00; valsts budžeta dotācija - 29 250,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 727 872,00.

 

 

 

 

 

 

 


Latgales plānošanas reģions

Ludzas novada pašvaldība
Projekts "Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai"


Latgales iela ir Ludzas pilsētas maģistrālā iela. Tai ir nozīmīga loma visa novada satiksmē un Ludzas iedzīvotāju nokļūšanā uz valsts A12 autoceļa. Projekta mērķis ir veikt Latgales ielas rekonstrukciju, tā sekmējot funkcionālo saišu veidošanu starp Ludzas novadu un tam pieguļošajām teritorijām un Ludzas novada pašvaldības kā attīstības centra konkurētspējas nostiprināšanu. Latgales ielas rekonstrukcija sekmēs arī publisko pakalpojumu pieejamību, jo šī iela tiek izmantota, lai nokļūtu līdz bērnudārzam, tautas namam, novada pašvaldības ēkai, slimnīcai un poliklīnikai. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Latgales ielas posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielas (1690 m kopgarumā) rekonstrukciju, ietverot nelielu krustojumu, nepieciešamo pieeju un nobrauktuvju rekonstrukciju, gājēju pāreju un trotuāru izbūvi, sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukciju, lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu un ielas apgaismojuma ierīkošanu.

image, 180x120px, 5.67 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 954 957,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 427 516,00; valsts budžeta dotācija - 35 810,89; pašvaldības budžeta līdzekļi - 491 630,11.

 

 

 

 

 

 

 


Preiļu novada dome
Projekts "Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā"


Projekta ietvaros izbūvēta gājēju ietve ar velosipēdistu celiņu 665 m garumā. Ieguvēji no projekta realizācijas ir Preiļu pilsētas un Līču ciema iedzīvotāji – vairāk nekā 8,5 tūkstoši cilvēku, kā arī uzņēmumi, to darbinieki un klienti. Remontdarbi notika, sākot no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā. Projekts pabeigts 2012.gada nogalē.

image, 180x135px, 9.89 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) -120 295,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 102 251,00; valsts budžeta dotācija - 3609,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 14 435,00.

 

 

 

 

 

 

 


Balvu novada pašvaldība
Projekts "Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai"


Projekts paredz rekonstruēt divas ielas Balvos - Raiņa ielu posmā no Brīvības ielas līdz Partizānu ielai un Pilsoņu ielu posmā no Brīvības ielas līdz Raiņa ielai. Projekta ietvaros plānots rekonstruētas brauktuves, ietves un nobrauktuves, izbūvēta lietus ūdens kanalizāciju, uzstādītas ceļa zīmes un uzklāt horizontālo marķējumu, tā iegūstot kvalitatīvas, drošas un mūsdienīgas ielas un ar tām saistīto infrastruktūru.

image, 200x150px, 35.16 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) 611 862,89; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 427 516,00; valsts budžeta dotācija - 18 355,89; pašvaldības budžeta līdzekļi - 165 991,00. 


Krāslavas novada pašvaldība
Projekts „Krāslavas pilsētas ielu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai (1.kārta)”


Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt vairāk nekā puskilometru garu Rēzeknes ielas posmu Krāslavā no krustojuma ar Vienības ielu līdz krustojumam ar Latgales ielu. Ir plānota ietvju atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, pieturvietu, drošības barjeru un ceļa zīmju ierīkošana, kā arī skolēnu drošībai gājēju ietves izbūve pie grāfu Plāteru Poļu pamatskolas. Realizējot projektu, Krāslavas iedzīvotājiem uzlabosies izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības, kultūrvides, rekreācijas un sporta pakalpojumu pieejamība.

image, 200x134px, 21.54 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 523 148,43; t.sk. ERAF finansējums - 427 516,00; valsts budžeta dotācija - 19 618,07; pašvaldības budžeta līdzekļi - 76 014,36. 


Vidzemes plānošanas reģions

Valkas novada pašvaldība
Projekts „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”


Valkā plānots uzlabot ielu kvalitāti, pa kurām notiek regulāra satiksme uz vairākiem uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Ielas ir izbūvētas aptuveni pirms 30 gadiem, to asfalta segums ir novecojis un kļuvis bīstams satiksmes dalībniekiem. Ir paredzēts rekonstruēt Beverīnas ielu posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai un Tālavas ielu posmā no Ausekļa ielas līdz Varoņu ielai, lai nodrošinātu drošu transporta plūsmu, materiālu un preču piegādi uzņēmumiem, kā arī gājēju drošību ceļā uz bērnudārzu „Pasaciņa”.

image, 184x144px, 11.99 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 387 052,87; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 328 994,94; valsts budžeta dotācija - 11 611,59; pašvaldības budžeta līdzekļi - 46 446,34.


Alūksnes novada pašvaldība
Projekts „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām”


Projekta mērķis ir atjaunojot valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Ezermalas jeb Veco pili, lai veicinātu pilnvērtīgu Alūksnes Mākslas skolas darbību un Alūksnes novada iedzīvotājiem sniegtu plašākas iespējas piedalīties izglītojošos un kultūras pasākumos. Īstenojot projektu, veikts ēkas fasādes remonts, restaurēti logi un durvis, renovētas iekštelpas, labiekārtota teritorija. Telpās ierīkots apgaismojums atbilstoši mākslas skolas vajadzībām, īpašu apgaismojuma sistēmu paredzot izstāžu zāļu telpās. Tāpat telpas pielāgotas personām ar funkcionāliem traucējumiem.

image, 200x150px, 40.18 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 339 320,00; t.sk. ERAF finansējums - 288 422,00; valsts budžeta dotācija - 10 179,60; pašvaldības budžeta līdzekļi - 40 718,40

 


Alūksnes novada pašvaldība
Projekts „Rūpniecības ielas rekonstrukcija Alūksnes pilsētā (1.kārta)”


Projekta mērķis ir radīt komfortablu, drošu satiksmi un veicināt uzņēmumu pieejamību pilsētas teritorijā, rekonstruējot Rūpniecības ielas posmu, kurā infrastruktūra ir visvairāk nolietojusies, un labiekārtojot pieguļošās teritorijas. Paredzēts rekonstruēt gājēju celiņus, izbūvējot nobrauktuves, lai nodrošinātu ērtas pārvietošanās iespējas personām ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

image, 200x150px, 28.09 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 128 659,31; t.sk. ERAF finansējums - 109 360,41; valsts budžeta dotācija - 3 762,08; pašvaldības budžeta līdzekļi - 19 298,90.

 


Limbažu novada pašvaldība
Projekts „Limbažu novada pašvaldības ēku renovācija un pieejamības nodrošināšana”


Projekta mērķis ir, veicot ēku renovāciju un ielas posma rekonstrukciju, sekmēt sabiedrisko pakalpojumu un vides pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti, nodrošināt Limbažu kā novada centra konkurētspējas nostiprināšanu. Projekta ietvaros plānota Limbažu kultūras nama, Limbažu bērnu un jauniešu centra renovācija, Rīgas ielas posma rekonstrukcija un stāvlaukuma izveide.
Ieguvēji būs Limbažu pilsētas un novada iedzīvotāji, kuri ikdienā izmanto pašvaldības sniegtos pakalpojumus un Rīgas ielu, lai sasniegtu pašvaldības izglītības iestādes un sabiedriskās ēkas, tajā skaitāpašvaldības administratīvo ēku.

image, 200x150px, 23.72 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 739 427,18; t.sk. ERAF finansējums - 109 360,41; valsts budžeta dotācija - 3 762,08; pašvaldības budžeta līdzekļi - 19 298,90.


 


Zemgales plānošanas reģions

Jelgavas novada pašvaldība
Projekts „Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana”


Projekta mērķis ir sakārtot infrastruktūru publisko pakalpojumu sniegšanai un uzlabot darba vides kvalitāti, tā veicinot Jelgavas novada pašvaldības konkurētspējas nostiprināšanu. Paredzēts veikt pašvaldības administratīvas ēkas rekonstrukciju un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, izbūvēt liftu un pandusu, veikt ēkas 1. stāva rekonstrukciju, kur atrodas dzimtsarakstu nodaļa, klientu apkalpošanas centrs un svinību zāle. Ēkā tiks izbūvēta ventilācijas un kondicionēšanas sistēma, veikta apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvēts mansarda stāvs ar darba kabinetiem pašvaldības darbiniekiem un modernu, tehniski aprīkotu sanāksmju zāli.

image, 200x150px, 22.86 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 712 310,62; t.sk. ERAF līdzfinansējums – 497638,00; valsts budžeta dotācija – 16026,99; pašvaldības budžeta līdzekļi – 198645,63.

 


Dobeles novada pašvaldība
Projekts „Zaļās ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā (1.kārta)”


Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību, izveidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu infrastruktūru, paaugstinot Dobeles novada konkurētspēju, veicinot darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību. Tas cels arī dzīves vietas pievilcību un dzīves kvalitāti kopumā, uzlabos mobilitāti starp novada centru un pagastiem. Realizējot projektu, tiks rekonstruēta un izbūvēta lietusūdens kanalizācijas infrastruktūra, labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas un izbūvētas trīs jaunas pieturvietas.

image, 200x128px, 58.85 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 572 652; t.sk. ERAF finansējums - 452 398; valsts budžeta dotācija - 12 885; pašvaldības budžeta līdzekļi - 107 369.

 


Kurzemes plānošanas reģions

Aizputes novada pašvaldība
Projekts „Ēku rekonstrukcija Aizputes novada pašvaldības sociālo, mūžizglītības pakalpojumu un tūrisma informācijas funkciju attīstībai”


Realizējot projektu, Aizputes vēsturiskajā centrā paredzēts atjaunot divas pašvaldības ēkas, kurās tiks sniegti sociālie, mūžizglītības un tūrisma informācijas pakalpojumi. Ēkās būs nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta mērķgrupas un tiešie ieguvēji būs visi novada iedzīvotāji: dažādu sociālo grupu pārstāvji, tūristi un citi interesenti, - vairāk par 9000 pakalpojumu saņēmējiem gadā. 

image, 200x130px, 28.09 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 505 239,63; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 380 015; valsts budžeta dotācija - 15 157,19; pašvaldības budžeta līdzekļi - 110 067,44.


Notikumu kalendārs