Drukāt

 Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmaProgrammas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti četrās konkursa kategorijās:

  1. projekti, kas vērsti uz Latvijas sabiedrībai, reģionālai vai vietējai kopienai nozīmīgu sabiedriski politisko vai kultūras notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu;

  2. pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas projekti, kas nodrošina medija spēju veikt padziļinātu izpēti un analīzi par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem (jo īpaši, bet ne tikai, saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, kā arī organizēto noziedzību);

  3. projekti, kas nodrošina sabiedrības noturības pret dezinformāciju stiprināšanu, dekonstruējot melus, jo īpaši saistībā ar valsts drošību un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, un/vai palielinot sabiedrības spējas un zināšanas kritiski vērtēt saturu (medijpratība);

  4. projekti reģionālajos un vietējos medijos, kuru pamatmērķauditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā, kas nodrošina no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprina diasporas piederības sajūtu Latvijai, kā arī veicina diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Kopējais programmas finansējums projektiem – 398 439,00 euro.

Konkursa 1., 2. un 3.kategorijā kopējais pieejamais finansējuma apjoms ir 343 439 euro, no kura:

  • reģionālo un vietējo preses izdevumu atbalstam paredzēti 200 000 euro,
  • reģionālo un vietējo audiālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu atbalstam 53 439 euro,
  • reģionālo un vietējo audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu atbalstam 90 000 euro.

Neatkarīgajiem producentiem, interneta vietnēm, biedrībām un nodibinājumiem, kuru pamatmērķauditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā, kā arī reģionālajiem un vietējiem medijiem, kuru pamatmērķauditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā, pieejami 55 000 euro – 17 000 euro Konkursa 1., 2. un 3.kategorijas projektu atbalstam, kā arī 38 000 euro Konkursa 4.kategorijas (diasporas) projektu atbalstam.

Reģionālie un vietējie mediji Konkursa 1., 2. un 3.kategorijā drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu vienā no konkursa kategorijām.

Reģionālie un vietējie mediji, kuru pamatmērķauditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā, papildu drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu Konkursa 1., 2. un 3.kategorijā, bet ne tajā pašā kategorijā, kura izvēlēta pamatkonkursa ietvaros, vai vienu projekta iesniegumu Konkursa 4.kategorijā.

Neatkarīgie producenti, interneta vietnes, biedrības un nodibinājumi, kuru pamatmērķauditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā, drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu Konkursa 1., 2. un 3.kategorijā vai drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu Konkursa 4.kategorijā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 27.maijs (projekta iesnieguma saņemšanas datums Aģentūrā).

Ja projekta iesniegums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas tiks noraidīts!

Projekta iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu (nodrošinot tā saņemšanu Aģentūrā līdz plkst. 16:00) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā (nodrošinot tā saņemšanu Aģentūrā līdz plkst. 16:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv.

Aktualitātes

Biežāk uzdotie jautājumi (16.05.2019.)

2019. gada 9. maijā plkst. 15:00 informatīvais seminārs - Mediju atbalsta fonda programma reģionālo un vietējo mediju atbalstam. Pasākuma norises vieta Kultūras ministrijas Lielā zāle (K.Valdemāra iela 11a).

 

Dokumentācija

Nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta budžets

Projekta pārskata veidlapa

Finanšu atskaites veidlapa

Līguma projekts

Mediju atbalsta fonda logo


Normatīvie akti

Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam īstenošanas plāns

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020. gadam

Likums „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums


Kontaktinformācija

Projektu uzraudzības departamenta direktora vietnieks
Harijs Ginters
Tel.67350635
harijs.ginters@vraa.gov.lv

Notikumu kalendārs