Drukāt

Ministru kabineta noteikumiEiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas ES fondu finansējuma saņēmējiem

MK noteikumi Nr.385 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfonda projektu" (pieņemti 16.05.2006.)

MK noteikumi Nr. 502 "Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu"
(pieņemti 20.06.2006.)

MK noteikumi Nr.749 "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem"
(pieņemti 04.10.2011.)

MK noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas
(pieņemti 21.05.2011.)

MK noteikumi Nr. 706 "Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu”
(pieņemti 30.06.2009.)

MK noteikumi Nr.840 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai
(pieņemti 28.07.2009., ar 15.12.2009. grozījumiem)

MK noteikumi Nr.637 "Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtība"
(pieņemti 11.11.2003., ar 11.06.2009. grozījumiem)

MK noteikumi Nr. 482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” (pieņemti 25.10.2010.)

MK noteikumi Nr.766 "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība"
(pieņemti 19.09.2006.)

 Notikumu kalendārs