Drukāt

Projektu konkurss par finansiālu atbalstu NVO, kas piedalās starptautiskas sadarbības pasākumos daudzbērnu ģimenēm


 

Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO dalībai starptautiskas sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumos, kas veicinātu daudzbērnu ģimenēm draudzīgas vides veidošanu Latvijā.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

  1. dalība starptautiskā pieredzes apmaiņas seminārā un/vai konferencē, kurā tiek risināti ģimeņu atbalsta politikas jautājumi;
  2. dalība starptautiskā daudzbērnu ģimeņu salidojumā, lai veicinātu ģimenēm draudzīgu vidi;
  3. pieredzes apmaiņa ar starptautiskām organizācijām un labās prakses pārņemšana, sagatavojot apkopojumu, kas kalpos kā izziņas materiāls citām organizācijām Latvijā.

Kopējais pieejamais finansējums – 10 000 euro.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir biedrībai vai nodibinājumam, kura darbība saistīta ar daudzbērnu ģimeņu interešu pārstāvību.

Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.

Programmas konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē www.vraa.gov.lv/lv/nvoatbalsts/

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 12.aprīlim.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv.

Dokumentācija

Konkursa nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta budžeta veidlapa

Projekta noslēguma pārskats

Finanšu atskaite

 

Notikumu kalendārs